TÜZÜKMADDE 1:

Derneğin Adı:

Derneğin adı “Kıbrıs Türk-Fransız Kültür Derneği’dir”.

MADDE 2:

Derneğin Merkezi:

Derneğin merkezi Lefkoşa’dadır.

Yazışma Adresi: Arabahmet Mahallesi, Derviş Paşa Sk, No:4, Lefkoşa

MADDE 3:

Derneğin Üyeleri:

Derneğin asli ve onursal olmak üzere iki tür üyesi vardır.

a) Asli Üyeler:

K.K.T.C. vatandaşı ve 18 yaşını bitirmiş olup, Derneğe kayıtlı olan ve sürekli üyelik aidatını ödeyen Derneğin asli üyesidir. Üyelerin ödemesi gereken kayıt ücretini ve yıllık aidat miktarını Yönetim Kurulu tesbit eder.

b) Onursal Üyeler:

Fransız dili ve kültürüne büyük hizmetleri olmuş veya Derneğe kayıtlı olan ve maddi ve manevi yardımda bulunan herhangi bir kişiye Yönetim Kurulu oy çokluğu ile onursal üyelik verebilir.

MADDE 4:

Derneğe Üye Kaydı:

Her adayın Yönetim Kurulu’na yazılı başvurusu ile olur.

Yönetim Kurulu’nca üyelik istemleri kabul edilmeyenler başvurularının Genel Kurul’da yeniden incelenmesini isteyebilirler.Yönetim Kurulu’nun bu konudaki, toplantı ve karar yeter sayısı ise, genel hükümlere bağlıdır.

MADDE 5:

Üyeliğin Sona Ermesi:

a) Üyelik aidatının ödenmesi gereken tarihten itibaren en geç 2 ay içerisinde ödenmemesi halinde üyelik sona erer.

b) Üyenin Yönetim Kurulu’na yazılı istifasını vermesi halinde, Yönetim Kurulu kararı ile üyelik sona erer.

Yönetim Kurulunun bu konudaki karar ve toplantı yeter sayısı basit çoğunluktur. Yönetim Kurulunun 6 ay içerisinde karar vermemesi halinde 6 aylık sürenin sonunda üyelik otomatik olarak sona erer.

MADDE 6:

Derneğin Kurucuları:

Dernek tüzüğünde belirlenen, Derneğin adını, amaç ve ana görevlerini saptayarak, derneği hukuken ve fiilen kurmuş olanlardır. Derneğin kurucularının adları, soyadları, kimlik kartı numaraları, adresleri ve meslekleri ekte belirtilmiştir.

MADDE 7:

Derneğin Kuruluş Amaçları:

Derneğimizin amacı, K.K.T.C.’de Fransız dil ve kültürünü tanıtıp geliştirmek, üyelerimizin bu konudaki gereksinimlerini karşılamak, ayni amaçlar doğrultusunda faaliyet gösteren kuruluşlarla temas kurmak, K.K.T.C.’nin çeşitli yönleriyle tanıtılması için çaba sarfetmek ve genelde K.K.T.C. ile Fransa arasında kültür alış verişini sağlamaktır.

Kıbrıs Türk-Fransız Kültür Derneği olarak üyelere yönelik çalışma ve hizmetler arasında Fransız dili ve kültürünü çeşitli sahalarda tanıtmak, bunun için kitaplar dergiler ve gazetelerle üyelere hizmet götürmek, toplantı, seminer, panel, sergiler ve film gösterileri düzenlemektir.

Dernek siyasi amaç taşımaz.

MADDE 8:

Derneğin Organları:

Derneğin organları aşağıdaki gibidir:

a) Genel Kurul

b) Yönetim Kurulu

c) Denetleme Kurulu

MADDE 9:

Dernek Genel Kurulu Kuruluş ve Çalışma Yöntemi:

Genel Kurul, Derneğin en yüksek ve en yetkili organı olup asli üyelerden oluşur. Onursal üyeler Genel Kurula katılabilir ancak oy hakkına sahip değildirler.

MADDE 10:

Genel Kurul, iki yılda bir kere olağan toplantısını yapar. Bu toplantı Mart ayı içerisinde yapılır. Bu olağan dernek toplantısının yer, saat ve gündemi Yönetim Kurulunca saptanır. Toplantıdan en az 15 gün önce toplantının yer ve saati Dernek merkezinde ve en az iki yerel gazetede iki gün süre ile duyurulur.

MADDE 11:

Genel Kurul toplantı günü ve saatinde asli üyelerin en az yarıdan bir fazlasının iştiraki sağlanamadığı takdirde ikinci toplantıda nisap aranmaz; ancak ikinci toplantı yarım saat ara verildikten sonra yapılır.

MADDE 12:

Genel Kurul toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açılır. Yeter sayının varlığı konusunda yapılan yoklamadan sonra Başkanlık Divanı seçilir. Başkanlık Divanı 1 Başkan ve 2 üyeden oluşur.

MADDE 13:

Genel Kurul görüşmeleri, Dernek Yönetim Kurulu tarafından saptanmış olan gündeme göre yapılır. Ancak, gündem değişikliği Genel Kurul çoğunluk kararına bağlıdır.

MADDE 14:

Dernek Genel Kurul’unda, kararlar salt çoğunluğa dayanır. Eşit oy paylaşımı halinde bir oylama daha yapılır. Oylar yine eşitse Genel Kurul Başkanının oyu 2 oy sayılır.

MADDE 15:

Genel Kurul’un görüşme ve kararları tutanaklarla saptanır. Bu tutanaklar Divan Başkanı ve üyeleri tarafından imzalanarak saklanmak üzere yeni Dernek Yönetim Kurulu’na verilir. Verilen tutanak ve oy pusulalarının bir sonraki Genel Kurul toplantısına kadar muhafazası zorunludur.

MADDE 16:

Olağanüstü Genel Kurul, Dernek Yönetim Kurulu’nca aşağıdaki durumlarda toplantıya çağrılır:

a) Yönetim Kurulu’nun gereksinmesi

b) Asli üye sayısının 1/5’inin istemi,

Olağanüstü Genel Kurul, istem tarihinden itibaren en geç 1 ay içerisinde toplanır.

MADDE 17:

Olağanüstü Genel Kurul’un yapılacağı tarih, gündem ve yer en az 15 gün önce Dernek merkezinde, günlük iki gazetede Yönetim Kurulu’nca duyurulur.

MADDE 18:

Olağanüstü Genel Kurul toplantıları yıllık Genel Kurul toplantısı gibi yapılır ve sadece toplantıya neden olan konular görüşülerek kararlar alınır. Olağanüstü toplantılar da olağan toplantıların bağlı olduğu genel hükümlere bağlıdır.

MADDE 19:

Dernek Genel Kurulu’nun Görev ve Yetkileri:

a) Yönetim Kurulu Üyelerini ve Onur Kurulu Üyeleri’ni seçmek,

b) Mali raporu tartışmak ve aklamak,

c) Sunulan faaliyet raporunu, öneri ve tasarılarını tartışıp karar almak, Yönetim Kurulu’na derneğin faaliyetleri ile ilgili önerilerde bulunmak ve bu konuda karar almak,

d)Derneğin kuruluş amaçlarına uygun kararlar almaktır.

MADDE 20:

Dernek Yönetim Kurulu Kuruluş ve Çalışma Yöntemi:

Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından ve Fransızca lisanına vakıf asli üyeler arasından iki yıl için gizli oy-açık sayımla seçilen beş asli, iki yedek üye olmak üzere yedi kişiden oluşur.

MADDE 21:

Yönetim Kurulu, seçimden sonra yapılacak ilk toplantıda, Başkan, As Başkan, Genel Sekreter, Sayman ve Faal Üyeleri seçer.

MADDE 22:

Tüzük hükümlerine aykırı hareketten dolayı Genel Kurul’a ve ilgili yerlere karşı Yönetim Kurulu üyeleri birlikte sorumludurlar.

MADDE 23:

a) Yönetim Kurulu en az ayda bir kez çağrısız olarak toplanır, toplantı gününü Yönetim Kurulu belirler. Kararlar mevcut üyelerin çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu iki oy sayılır.

b) Yönetim Kurulu, Başkan veya üç Yönetim Kurulu üyesinin istemi ile olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

MADDE 24:

Yönetim Kurulu üyeleri, Kurul toplantılarına devamlı katılma zorundadırlar. İnandırıcı sayılacak bir mazerete dayanmaksızın arka arkaya üç toplantıda bulunmayan veya herhangi bir nedenle görev yapamayacak duruma gelen Kurul üyesi çekilmiş sayılır. Çekilmiş üyelerin yerine yedekler geçer.

MADDE 25:

Çekilme veya başka bir sebeple Yönetim Kurulu’ndaki asıl üyelerin sayısında meydana gelecek eksiklik yedek üyeler ile doldurulur. Asli üyeliğe hangi yedek üyenin getireleceğine Yönetim Kurulu gizli oyla ve oy çokluğu ile karar verir. Yedek üyeler bu sıfatları devam ettiği sürece ve Yönetim Kurulu’nu asli üye olarak atanmadıkları sürece, Yönetim Kurulu Toplantıları’na katılmazlar.

Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından fazlasının çekilmiş olması halinde Yönetim Kurulu dağılmış sayılır. Bu takdirde tüzüğün 16. Ve 17. Maddeleri tahtında Genel Kurul 15 gün içerisinde olağanüstü toplantıya çağrılır ve yeni Yönetim Kurulu seçilir. Seçim yapılıncaya kadar, eski Yönetim Kurulu Derneğe sorumluluk getirmeyecek şekilde göreve devam eder.

MADDE 26:

Dernek Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri:

a) Başkan: Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder, Derneği içte ve dışta temsil eder. Alınan kararların uygulanmasını sağlar, para ile ilgili işlemlerde sayman ile birlikte çek, gerektirdiği taktirde makbuz vs. evrakı imzalar.

b) Başkan Yardımcısı: Sosyal ve kültürel işler sorumluluğunu yüklenir ve Başkanın gaybubeti esnasında ayni yetki ile ona vekalet eder.

c) Genel Sekreter: Yazışmaları yapar, üye kayıt ve karar defterlerini tutar, genel haberleşmeye ait evrakı Başkan veya Başkan Vekili ile istişarede bulunarak imza eder, Başkan Yardımcısının yokluğunda ve Başkanın gaybubeti esnasında Başkana vekalet eder.

d) Sayman: Dernek gelirlerinin toplanmasına ve korunmasına ait işleri yapar. Gelir ve giderlere ve diğer muhasebe işlerine ait defterleri tutar.

e) Faal Üye: Yönetim Kurulu’nca verilecek görevleri yapar.

MADDE 27:

Dernek Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri:

a) Genel Kurul tarafından alınacak kararları uygular.

b) Tüzüğün tanıdığı hak ve yetkileri kullanır ve derneğin amaçlarının gerçekleşmesini sağlar.

c) Derneği, Başkan veya gerekirse Yönetim Kurulu üyeleri vasıtasıyla içte ve dışta temsil eder.

d) Derneğin sahip olduğu menkul ve gayrı menkulleri yönetir.

e) Derneğin ve üyelerin bu tüzük altındaki menfaatlerini korumak amacı ile tedbir ve faaliyette bulunur.

f) Genel Kurul’un toplantı yerini ve gündemini saptayarak üyelere duyurur ve toplantıya çağırır.

g) Derneğin defterlerini tutar ve diğer işlerini yürütür. Bu amaçla:

   i) Genel Kurul Karar Defteri;

   ii) Yönetim Kurulu Karar Defteri;

   iii) Üye Kayıt Defteri;

   iv) Gelen ve giden evrak defteri ve;

   v) Gelir ve giderleri gösteren hesap defteri tutulur.

h) Derneğin parasını muhafaza eder ve bu amaçla bir bankada hesap açar.

ı) Gerekli ve uygun görüldüğü taktirde dernek işlerinin yürütülmesi için ödenekli veya ödeneksiz eleman tayin eder, bu elemanlar ile çalışma sözleşmesi yapar, bu elemanların görevlerini, çalışma şartlarını, çalışma saatlerini ve ödeneklerini tesbit eder.

MADDE 28:

Mali Hükümler:

Derneğin gelir kaynakları:

a) Üye kayıt ücreti ve aidatları,

b) Bağışlar,

c) Resmi makamlardan sağlanacak yardımlar,

d) Yayın gelirleri,

e) Yönetim Kurulu’nca düzenlenecek balo, tiyatro, film gösterisi, çay ve başka sosyal faaliyetlerden elde edilecek gelirler,

f) Derneğin amaçlarına uygun yollarla sağlanacak sair gelirlerdir.

MADDE 29:

Aidat ve Dernek adına yapılacak her türlü para alımı, Derneğin dip koçanlı veya kopyalı makbuzu karşılığında yapılır. Bütün makbuzlar sayman veya vekilleri tarafından imzalanır.

MADDE 30:

Sayman yanında taşıyacağı para miktarı ve süresini, günün koşullarına göre, Yönetim Kurulu tesbit eder.

MADDE 31:

Yönetim Kurulunca düzenlenmesine karar verilen tiyatro, konser, çay, balo gibi Derneğe gelir sağlamak amacı güden Dernek faaliyetleri, Yönetim Kurulu’nun oluşturacağı en az 5 kişilik Düzenleme Komitesi’nin mali sorumluluğu altında yürütülür. Düzenleme Komitesi çoğunlukla Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur. Başkan veya vekili ile Saymanın Komiteye girmeleri zorunludur.

MADDE 32:

Dernek Başkanı, Yönetim Kurulu kararı ile Dernek adına her türlü yükümlülüğe girişmeye, borç dava ikamesine, tapu tescil ve ipotek işlemlerini, bunlarla ilgili işleri yapmaya yetkilidir. Taşınır malların kira, mübayaası ve satışı Genel Kurul’un kararı ile yapılır.

MADDE 33:

Cezai Hükümler

Hiçbir neden veya Yönetim Kurulu’nca kabul edilebilir mazeretleri bulunmadığı halde, Derneğe aidatını Yönetim Kurulu’nun istemi üzerine ödemeyen asli üyeler ve tüzük kurallarına ve Derneğin amaçlarına aykırı veya Derneğin saygınlık ve onurunu yıpratıcı eylem ve hareketlerde bulunan, Dernek içindeki uyum ve düzeni bozmaya çalışan, namus ve onur kırıcı suçlardan dolayı hüküm giyen veya diğer herhangi bir şekilde durumu, Türk cemaat Meclisi Dernekler ve Birlikler Yasası’na veya onun yerine geçecek bir başka yasaya aykırı olduğu görülen asli ve onursal üyeler hakkında Yönetim Kurulu’nun veya asli üyelerin yarısından fazlasının yazılı teklifi ve Genel Kurul kararı ile aşağıdaki cezalar uygulanır:

a) Yazılı uyarı

b) 3 günden 3 aya kadar dernek lokaline ve toplantısına girmekten men

c) Dernekten çıkarma

MADDE 34:

Haklarında cezai müeyyideler uygulananlar, tüzüğün 33. Maddesi gereğince Genel Kurul’a itirazda bulunabilirler.

MADDE 35:

Haklarında iki kez çıkarma kararı alınanlar hiçbir suretle yeniden üye olamazlar.

MADDE 36:

Denetleme Kurulu:

Üç üyeden oluşur ve Genel Kurulca seçilir. Bu kurul denetleme görevini bu tüzükle tesbit edilen esas ve usullere göre ve en az yılda bir kez yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na sunar.

MADDE 37:

Tüzüğün Değiştirilmesi ve Derneğin Feshi:

Tüzük, Yönetim Kurulu’nun veya en az 10 asli üyenin yazılı önerisi üzerine Genel Kurul’da görüşülerek değiştirilebilir. Asli üyelerin tüzüğün değiştirilmesi ile ilgili olarak yaptıkları önerileri Genel Kurul Toplantısı’ndan en az 15 gün önce yazılı ve öneride bulunan her bir üye tarafından imzalanmış olarak Yönetim Kurulu’na iletmeleri gerekir. Bu şarta uygun olarak yapılan veya Yönetim Kurulu tarafından yapılan tüzük değişiklik önerileri Genel Kurul’a katılan üyelerin 2/3’ünün olumlu oyunu aldığı taktirde tüzük değiştirilir.

MADDE 38:

Derneğin Feshi:

Olağanüstü önemli nedenlerin var olması halinde Genel Kurul, Derneği feshe karar verebilir. Bu durumda toplantı yeter sayısı 4/5, karar yeter sayısı ise 2/3’tür. Dernek feshedildiği takdirde tasfiyesi Genel Kurul’un atayacağı 5 kişilik bir heyet tarafından yapılır.

MADDE 39:

Derneğin kendiliğinden dağılması halinde geçerli yerel yasalara göre tasfiye edilir. Varlıkları Devlet Kütüphanesine devredilir.

MADDE 40:

Genel Hükümler:

Tüzüğün hukuken içermediği konularda Türk Cemaat Meclisi, Birlikler ve Dernekler yasası veya onun yerine geçecek yasa uygulanır.

MADDE 42:

Yönetim Kurulu, Genel Kurul kararlarını ve yeni Yönetim Kurulu üyelerinin isimlerini, kimlik kart numaralarını ve adreslerini, en geç 10 gün içerisinde Lefkoşa Kaymakamlığı’na bildirmekle yükümlüdür.

MADDE 43:

a) Derneğin amaçlarına göre ve onların dışına çıkmaksızın Derneğin tüm yönetim, denetim ve hareket tarzından Yönetim Kurulu sorumludur.

b) Derneğin murakıplarını Yönetim Kurulu tayin eder.